Naša vízia

Čo je pre nás sloboda?

Students for Liberty je organizácia združujúca členov s rôznymi svetonázormi. Každý z nás preto má pre svoje zapojenie v našom úsilí o viac slobody iné dôvody, a pojem sloboda teda pre neho môže mať aj iný obsah. Na týchto rysoch slobody sa však všetci zhodneme:

Ľudské práva

Sloboda je dôsledkom ľudských práv.

Každý človek je nositeľom istých základných práv. Tými sú najmä negatívne právo na život, vlastníctvo a možnosť o usilovanie sa o vlastné šťastie. Sloboda je stav, kedy do týchto ľudských práv nie je zasahované.

Individualita

Sloboda je individuálna.

Sloboda je vlastnosťou jednotlivca. Spoločnosť alebo skupina si nemôže nárokovať žiadne práva, ktoré jej členovia nemajú ako jednotlivci. Neexistuje žiadna kolektívna sloboda.

Zodpovednosť

Sloboda znamená zodpovednosť.

Sloboda neznamená ochranu pred dôsledkami vlastných činov. Sloboda znamená možnosť nakladať so sebou samým a so svojim majektom podľa vlastnej vôle, ale zároveň znášanie následkov vlastných činov.

Dobrovoľnosť

Sloboda znamená dobrovoľnosť.

Jediný spôsob, ako sa vyvarovať zasahovaniu do slobody a práv iných, je rešpektovať ich vôľu. Jediný spôsob, ako zasiahnuť do práv jednotlivca a obmedziť jeho slobodu, je proti jeho vôli, čiže násilím.

Voľný trh a malý štát

Sloboda je voľný trh a malý štát.

Voľný trh je prostredie, v ktorom sú všetky akcie jeho aktérov dobrovoľné a teda slobodné. Zasahovanie do trhových mechanizmov teda znamená aj zásah do slobody.


Prečo sloboda?

Protože sloboda je dlhodobo a pre všetkých ľudí najlepším riešením.

Sloboda pohybu, vyjadrovania sa, vlastníctva, ale aj sloboda ekonomická a sociálna. Všetky tieto slobody predstavujú jedny z najzásadnejších hodnôt, ktoré poznáme. Spoločnosť ku ním prirodzene smeruje, ale veľakrát sa ich dobrovoľne, alebo skôr nedobrovoľne vzdáva.

„Mohol by som sa mýliť prakticky v čomkoľvek. Čo neviem natoľko prevažuje to, čo viem, že sa moje vedomosti nezdajú byť ničím viac, ako len malou vlnkou v oceáne ignorácie.“ napísal skromne Aaron R. Powell a predstavil tak jeden z najsilnejších argumentov pre existenciu slobodnej spoločnosti. Pokiaľ prijmeme fakt, že naša nevedomosť prevyšuje naše nadobudnuté vedomosti a pripomenieme si omylnosť géniov dneška a dôb minulých, môže sa stať, že stať, že začneme spochybňovať ľudskú schopnosť riadiť spoločnosť.

Spoločnosť je komplexným mechanizmom, ťažko pochopiteľným a ťažko predvídateľným. Preto sa vždy nájdu jedinci, ktorí pod ilúziou vlastnej jedinečnosti prichádzajú s “riešeniami” všetkých spoločenských problémov. Friedrich A. Hayek toto nazýval osudovou domýšľavosťou, Leonard E. Read vo svojej slávnej eseji „Ja, ceruzka“  vyzýva týchto jedincov, aby svoje schopnosti dokázali. „Pokiaľ na svete neexistuje človek, ktorý by dokázal presne pochopiť a popísať všetky kroky vedúce ku vzniku obyčajnej ceruzky, ako si môže ktokoľvek myslieť, že dokáže ovládnuť celú spoločnosť?

My si to nemyslíme, nič ovládať nechceme. Ako elegantne vysveľuje Prezident Foundation for Economic Education: „Sloboda je systém, ktorý vlastne nie je žiadnym systémom. Dává nie len spoločnosti, ale aj každému jednotlivcovi možnosť rozhodnúť sa, aký životný štýl je pre neho tým najlepším. V liberálnom svete môžu vedľa seba žiť socialisti, kapitalisti a všetci ostatní. Každý môže žiť vo svojom vysnenom systéme. Čo však nemôže, je vnucovať svoj vysnený systém ostatným.“

Sloboda je riešením, neponúka zbrklé a populistické riešenia, práve naopak, jedná s rozmyslom. Je rozumná, efektívna, je taká, aká má byť. Dokonalá. Sloboda znamená mier a blahobyt.

Sloboda je dôležitá pre každého z nás, nebojme sa preto za ňu bojovať!


O nás

Slovenská história je poznačená niekoľko desať ročným obdobím neslobodnej spoločnosti. Nežná revolúcia znamenala výrazný krok smerom k budovaniu k slobodnej spoločnosti, ktorá je založená voľnom trhu, rešpekte k súkromnému vlastníctvu a vláde práva. Bohužiaľ, často sme svedkami toho, ako rozhodnutia našich politikov znamenajú skôr krok vzad, než napredovanie k cieľu, ktorý sme si stanovili.

Našou víziou je Slovensko ako nielen ekonomicky, ale aj občiansky, a kultúrne, vyspelá krajina založená na princípoch slobodnej spoločnosti.

Slovak Students for Liberty je súčasťou celosvetovej organizácie Students For Liberty a jej európskej odnože European Students For Liberty. Sme nezisková, apolitická, študentská organizácia. Na Slovensku pôsobíme od roku 2016.


Sledujte nás!

Našu aktivitu môžete sledovať aj na sociálnych sietiach!