LibertyTalks | Can Free Market Save the Planet?

05. október 2023, 18:00, Kafé Scherz, Palisády 27

FOR ENGLISH SEE BELOW

Environmentalizmus prenikol do celého verejného diskurzu. Neustále sa ukazuje ako jedna z najvyšších politických priorít voličov. Hlavný prúd environmentálneho hnutia a jeho odraz v politických návrhoch však často odmieta niektoré z najväčších výdobytkov moderny, a volá po antiglobalizácii až po de-growth. Takisto požaduje väčšie právomoci pre verejné orgány a rozsiahle rozšírenie štátnej byrokracie. Je to však jediná cesta? Voľnotrhový environmentalizmus ponúka alternatívu, ktorá posilňuje postavenie verejnosti, aby prevzala zodpovednosť za dosiahnutie environmentálnych cieľov. Nasmerovať tok ekonomiky a konanie spoločnosti k lepším environmentálnym výsledkom a zároveň profitovať z rozvoja, ktorý buduje našu prosperitu.

O týchto otázkach budeme diskutovať s Marcinom Branowskim, programovým manažérom pre voľnotrhový environmentalizmus v Students for Liberty. Marcin Branowski je špecialista na riadenie neziskových organizácií, kampaňový stratég a politický analytik. S viac ako sedemročnými skúsenosťami sa Marcin etabloval ako dobre zorientovaný líder v oblasti mimovládnych organizácií. Vystupoval pred publikom na piatich kontinentoch, pracoval na úspešných kampaniach na všetkých volebných úrovniach a organizoval podujatia s celkovým počtom tisícov účastníkov.

O voľnotrhovom environmentalizme už vo štvrtok 5.10.2023 o 18:00 v Kafé Scherz v Bratislave. Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku. Vstup na prednášku je bezplatný.

Tešíme sa na vás!

Dajte nám vedieť na Facebooku, že sa zúčasníte!

Facebook page

Environmentalism has permeated all across the public discourse. It is consistently picked at as one of the highest political priorities for the electorate. However, the mainstream environmental movement and its reflection in policy proposals, often rejects some of modernity’s greatest advancements, calling for anti-globalization and de-growth. It also calls for more power for the public authorities and vast expansions to the government bureaucracy. But is that the only way? Free Market Environmentalism offers an alternative that empowers the public to take ownership of achieving the environmental goals. To direct the flow of the economy and actions of the society towards better environmental outcomes, while capitalizing on the developments that build our prosperity.

We will be discussing this questions with Marcin Branowski, Free Market Environmentalism Program Manager at Students for Liberty. Marcin Branowski is a non-profit management specialist, campaign strategist, and policy analyst. With over seven years of experience, Marcin has established himself as a well-versed leader in the NGO sphere. He spoke to audiences on five continents, worked on successful campaigns on all electoral levels, and organized events with thousands of total attendees.

About free market environmentalism on Thursday 5.10.2023 at 18:00 in Kafé Scherz in Bratislava. Entrance to the lecture is free of charge.